Bekijk onze tarieven

Wij hanteren zeer voordelige tarieven.

Opvang bij de gastouder

Onze bureaukosten bedragen € 49,50 per maand/per gezin
Dus ongeacht het aantal kinderen.

Opvang bij ouders (nanny opvang)

Onze bureaukosten bedragen € 75,00 per maand/per gezin
Dus ongeacht het aantal kinderen.

Hét gastouderbureau zonder kleine lettertjes:

 • géén inschrijfgeld,
 • géén boeteclausule,
 • géén inhouding op het uurtarief van de gastouder.

Wij hanteren bij opzegging binnen 3 maanden na het intakegesprek bij de gastouder thuis eenmalig €99,00 annuleringskosten. Op deze manier kunnen wij onze bureaukosten laag houden voor onze vaste klanten. De gastouder is op deze manier ook meer verzekerd van het plekje die ze geserveerd heeft gehouden. 

Doordat wij zeer lage bureaukosten hanteren, kan uw voordeel al snel oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Voor een berekening in uw situatie als vraagouder klik hier. Houdt u hiervoor uw gezamenlijk inkomen, het uurtarief van de gastouder en het aantal opvanguren per kind per maand bij de hand.

Maakt u gebruik van twee gastouders, dan rekenen wij €15,00 extra per maand. 
Dit geldt niet voor incidentele opvang. 

Bij zwangerschapsverlof van (gast) ouder kunt u gebruik maken van vier maanden stop zonder doorbetaling van bureaukosten. 

De bureaukosten worden (onder andere) gebruikt voor:

 • een jaarlijks terugkerende risico inventarisatie bij de gastouder,
 • een jaarlijkse evaluatie tussen vraagouder en gastouderbureau,
 • regelmatig huisbezoek omtrent de ontwikkeling van uw kind (2 keer per jaar),
 • maandelijkse facturatie van de opvang middels een zeer gebruiksvriendelijk online urenregistratiesysteem,
 • maandelijkse incasso bij de vraagouder met 100% uitbetaling aan de gastouder,
 • verstrekken van een jaaropgave,
 • ondersteuning en begeleiding van de gastouder (bijvoorbeeld bij opvoedkundige zaken),
 • aanbieden van cursussen,
 • een externe klachtencommissie,
 • informatieverstrekking via website en nieuwsbrieven,
 • registratie van de gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij proberen onze papierstromen zoveel mogelijk te beperken om daarmee bij te dragen aan een beter milieu. Officiële stukken gaan per post, maar nieuwsbrieven en dergelijke verzenden wij per e-mail. Daardoor houden we ook onze bureaukosten zo laag.

Wij hopen dat u wilt profiteren van onze lage tarieven en de hoge kwaliteit van onze persoonlijke dienstverlening.

Kinderopvangtoeslag

Wat is kinderopvangtoeslag?

Kinderopvangtoeslag is tegemoetkoming van de overheid voor ouders in de kosten van de kinderopvang. De kosten van de opvang bestaan uit de bureaukosten van het gastouderbureau en de uurvergoeding van de gasouder. De toeslag wordt berekend op basis van het verzamelinkomen van de ouders en de kosten van de opvang. Voor de vergoeding geldt wel een maximum. Dit maximum (uurtarief) wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld.

Per kind kunt u voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit geldt voor alle opvangsoorten samen. Dus als uw kind zowel naar een gastouder als een kinderdagverblijf gaat, geldt met ingang van 1 januari 2023 totaal het maximum van 230 uur.

Heeft u meer kinderen die naar de kinderopvang gaan? Voor het kind met de meeste opvanguren krijgt u een lagere vergoeding. Heeft u kinderen met evenveel opvanguren, dan krijgt u voor het kind met de hoogste kosten een lagere toeslag. 

Maak een proefberekening op onze website.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

 • Het gastouderbureau moet geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang (registratienummer Kidko: 181692363).
 • Je moet een schriftelijke overeenkomst met het gastouderbureau hebben. Hierin moeten bepaalde gegevens staan, zoals het uurtarief van de opvang en het aantal opvangen per jaar.
 • Beide toeslagpartners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage.
 • Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • U werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of u volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
 • U of uw partner heeft een permanente indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ). Een voorwaarde is wel dat de andere ouder werkt of een traject naar werk volgt.

Lees meer over kinderopvangtoeslag op de website van Belastingdienst Toeslagen. U kunt ook een proefberekening maken. 

Kinderopvangtoeslag 2024

Het maximale uurtarief van de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang is € 7,53.

Koppeling gewerkte uren vanaf 2023

Per 1 januari 2023 wordt de koppeling met het aantal gewerkte uren losgelaten. Het maximum aantal uren kinderopvang waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen, blijft wel bestaan. Per kind is dit 230 uren per kalendermaand vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de ouder(s) werken. Dus wanneer beide ouders in een kalenderjaar 12 maanden hebben gewerkt, dan kunnen zij aanspraak maken op 230 uur x 12 maanden = 2.760 uren kinderopvangtoeslag. Hoeveel uren zij daadwerkelijk hebben gewerkt, is niet meer belangrijk.

In 2022 konden ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag voor de buitenschoolse opvang voor maximaal 140 procent van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner. 

Geen recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar de kinderopvang, maar heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u misschien een bijdrage krijgen van de gemeente. Of u daarvoor in aanmerking komt wordt door uw gemeente bepaald. Dit kan per gemeente verschillen. Informeer naar de voorwaarden voor een financiële tegemoetkoming in de kinderopvangkosten bij uw gemeente.

Bereken uw toeslag